Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Dotgraf Papeteria Ślubna

 

§1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Dotgraf Papeteria Ślubna dostępny pod adresem https://www.dotgrafzaproszenia.pl prowadzony jest przez firmę:

Dotgraf Marcin Zagawa

Ul. Wygoda 10/3

99-400 Łowicz

NIP 834-170-79-40

REGON 101447088

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 §2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dotgraf Marcin Zagawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 834-170-79-40, REGON 101447088
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.dotgrafzaproszenia.pl
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia. Wysyłany do klienta po dokonaniu zakupu w Sklepie. Umożliwia ustalenie wszelkich szczegółów zamówienia.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w chwili gdy Konsument otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 §3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Wygoda 10/3, 99-400 Łowicz

2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@dotrafzaproszenia@pl

3. Formularz Kontaktowy na stronie Sklepu

4. Numer telefonu Sprzedawcy: 693 894 196

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą:

pon. - pt. godz. 9.00 - 18.00

sobota godz. 10.00 - 14.00

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

mbank: 93 1140 2004 0000 3202 7433 7192

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

 §4

Wymagania techniczne

 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, nie jest konieczne spełnienie szczególnych  wymagań technicznych dla urządzeń z których korzysta Klient. Wystarczające będzie gdy Klient posiada::

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączoną obsługę plików Cookies

 §5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana drogą e-mailową.

 §6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotami Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 2. zweryfikować zawartość koszyka, wybrać sposób dostawy oraz formę płatności
 3. potwierdzić zamówienie klikając „Zamawiam”
 4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, w przypadku zamówienia złożonego przez firmę wpisać dane do faktury.
 6. złożyć stosowne oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu
 7. kliknąć przycisk „Podsumowanie“ a następnie „Potwierdzam Zakup”

 

 §8

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi mailowo jego otrzymanie oraz wyśle Formularz zamówienia wraz z załącznikami. W Formularzu będą zawarte wszelkie kwestie dotyczące szczegółów zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie nie prowadzi jeszcze do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym, stanowi jedynie ofertę zawarcia umowy złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 3. Poprawnie uzupełniony formularz należy odesłać na adres shop@dotrafzaproszenia@pl. Jest on niezbędny do przygotowania indywidualnego projektu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w Formularzu Sprzedawca zwróci się do Kupującego z prośbą o ich uzupełnienie.
 4. Na uzupełniony formularz Sprzedawca oczekuje 14 dni roboczych. Brak kontaktu ze strony Kupującego po tym terminie, spowoduje anulowanie zamówienia.
 5. Po otrzymaniu od Kupującego poprawnie uzupełnionego Formularza Sprzedawca przystąpi do przygotowania projektu. Zazwyczaj zajmuje to 2-3 dni robocze. Czas liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym dane zostaną przysłane Sprzedawcy.
 6. Przygotowanie projektu jest bezpłatne jeżeli zamówienie Klienta obejmuje min. 30szt zaproszeń, 50szt winietek, 30szt zawieszek lub naklejek na alkohol, 30szt. naklejek na ciasto, 10szt menu. Szczegółowe informacje dotyczące projektów znajdują się w §11
 7. Przygotowany projekt zostanie wysłany Kupującemu, na wskazany przez niego adres e-mailowy, w formie elektronicznej PDF lub JPG, do wstępnej weryfikacji.
 8. Kupujący może zaakceptować projekt lub zgłosić konieczność naniesienia poprawek. Poprawki powinny być ujęte w jednym mailu i odesłane Sprzedawcy zachowując ciągłość korespondencji. Sprzedawca dokona zmian i ponownie wyśle projekt Kupującemu, aż do momentu finalnego zaakceptowania.

Klient powinien sprawdzić projekty pod względem:

 • Zgodności danych m.in. imion i nazwisk, dat, nr telefonów oraz pozostałych personalizowanych treści
 • Poprawności gramatycznej oraz ortograficznej tekstu
 • Rozłożenia tekstu, wielkości czcionek oraz ułożenia i wielkości ewentualnych grafik

Wraz z akceptacją projektu Kupujący oświadcza, że rzetelnie sprawdził wszelkie dane zawarte w projekcie i są one poprawne, wolne od błędów oraz są zgodne z jego oczekiwaniami. W celu zaakceptowania projektu Kupujący powinien wysłać maila z treścią „Akceptuję projekt”

 1. Realizacja zamówienia następuje po ostatecznym zaakceptowaniu, przez Kupującego, przygotowanych projektów, warunków zamówienia oraz po odnotowaniu należności za całość zamówienia.
 2. Po zaakceptowaniu projektu i przekazaniu zamówienia do realizacji nie będzie już możliwości dokonania jakichkolwiek zmian oraz rezygnacji z zamówienia.
 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, między stronami, dochodzi z chwilą zaakceptowania przez Kupującego ustalonych wcześniej warunków zamówienia.
 4. Dokonanie płatności przez Kupującego jest warunkiem przekazania zamówienia do dalszej realizacji.

 

 §9

Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu akceptacji, przez Kupującego ustalonych szczegółów zamówienia lub po odnotowania wpłaty w zależności od tego co nastąpiło później. Wynosi on:

 • standardowo od 3 do 15 dni roboczych liczonych do dnia wysyłki.
 • w przypadku wykupienia usługi EKSPRES - od 3 do 5 dni roboczych liczonych do dnia wysyłki.

Realizacja zamówienia w trybie Ekspresowym - jest usługą dodatkową i wiąże się ze stałym kosztem w wysokości 150zł bez względu na ilość zamawianych Produktów.

 • do 8 dni roboczych – w przypadku zakupienia próbek produktów.

W przypadku ewentualnego wydłużenia terminów realizacji, Sprzedawca umieści taką informację na stronie Sklepu.

 

 §10

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka kurierska InPost lub DPD
 • Paczkomat InPost
 • Wysyłka Pocztą Polską listem poleconym priorytetowym – dotyczy wyłącznie wysyłki próbek produktów
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wygoda 10/3, 99-400 Łowicz

Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

2. Ze względu na to, że prawie każdy produkt jest personalizowany, wykonywany jest na indywidualne zamówienie Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność z góry gotówką w siedzibie firmy
 • Płatność z góry przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatność z góry przelewem natychmiastowym

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 §11

Projekty i personalizacja

1. Przygotowanie projektów dla Klienta jest bezpłatne jeżeli zamówienie poszczególnych produktów obejmuje nie mniej niż:

 • 30szt zaproszeń lub zawiadomień
 • 30szt zawieszek na alkohol
 • 30szt naklejek na alkohol
 • 30szt naklejek na ciasto
 • 50szt winietek
 • 10szt menu

 2. W przypadku zakupienia mniejszej ilości produktów niż te wskazane w ust.1 § 11 Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

 • 30zł – za projekt zaproszenia lub zawiadomienia
 • 10zł – za projekt zawieszek na alkohol
 • 10zł – za projekt naklejek na alkohol
 • 10zł – za projekt winietek
 • 10zł – za projekt naklejki na ciasto
 • 30zł – za projekt menu weselnego

2. Kupujący w ramach jednego zamówienia zaproszeń ślubnych (zachowując ustalony powyżej zakup minimalny) otrzyma bezpłatny projekt zaproszeń na ślub i wesele oraz na sam ślub. Sprzedawca może przygotować projekty z zupełnie inną treścią np. dla rodziców lub w wersji obcojęzycznej ale jest to usługa dodatkowo płatna. Szczegóły dotyczące tych projektów i opłat z nimi związanych umieszczone są na stronie Sklepu w dziale USŁUGI DODATKOWE.

3. Listy gości do personalizacji zaproszeń, kopert, winietek, planów stołów powinny być przygotowane w oddzielnych dokumentach. Dane gości kopiowane są z list podesłanych przez Klienta dlatego też powinny być w takiej formie w jakiej mają znaleźć się docelowo na personalizowanych produktach czyli np. lista do zaproszeń powinna być w formie odmienionej (np. Joannę i Tomasza Kowalskich). Sprzedawca nie ingeruje w treść listy gości, nie sprawdza i nie poprawia danych. Klient powinien zadbać o poprawność pisowni imion i nazwisk.
 
4. Tylko usługa personalizacji lub nadruk grafik na kopertach jest dodatkowo płatny w przypadku pozostałych produktów personalizacja jest bezpłatna.

 

 §12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Ze względu na personalizowany charakter zamówienia Klient nie ma możliwości zwrotu zakupionych produktów.
 2. Klient może zrezygnować z zamówienia do chwili kiedy nie zostanie ono przekazane do realizacji. O rezygnacji z zamówienia Klient powinien poinformować Sprzedawcę drogą mailową.
 3. W przypadku rezygnacji (zgodnie z ust.2 § 12) Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o rezygnacji z zamówienia, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli do chwili rezygnacji z zamówienia Sprzedawca przygotuje dla Kupującego indywidualny projekt to Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości 30zł.

 §13

Zastrzeżenia techniczne

 1. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu w zakresie kolorów nadruku oraz wstążek wynika to z różnic ustawienia monitorów.
 2. Rozmiar produktów może różnić się o +/-2mm od tego podanego w specyfikacji
 3. Kolorowy nadruk grafik na różnego rodzaju papierze może się od siebie różnić.
 4. Kolory wstążek o tym samym numerze producenta ale z różnych partii produkcyjnych mogą różnić się nieco odcieniem
 5. Końcówki wstążek zawiązanych na zaproszeniach nie są zabezpieczone przed strzępieniem
 6. W przypadku gdy zamówienie podzielone jest na kilka partii lub obejmuje domówienie produktów może zdarzyć się, że kolory nadruku lub papieru będą się od siebie nieznacznie różnić

 §14

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad oraz zgodny z zamówieniem
 2. W przypadku wystąpienia wady czy też niezgodności z zamówieniem zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, w przypadku gdy:
 • dotyczyć ona będzie wszelkich ustaleń dotyczących szczegółów zamówienia zaakceptowanych przez Klienta jak np. treść i dane w zaproszeniu, materiały z jakich zostały przygotowane produkty.
 • dotyczyć ona będzie błędów wynikających z nienależytego sprawdzenia wysłanych do Klienta projektów, które Klient wcześniej zaakceptował. Mowa tutaj to błędach interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych jak i literówkach w imionach i nazwiskach lub w treści zaproszenia.
 • dotyczyć będzie błędów w personalizacji danych gości wynikających ze źle przygotowanej przez Klienta listy do personalizacji.
 • dotyczyć będzie cech Produktów, które są zgodne z podaną w Sklepie specyfikacją, a z którą to Klient nie zapoznał się należycie przed złożeniem zamówienia. Chodzi tutaj m.in. o gramaturę papieru, rozmiar produktu.

 

 §15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 §16

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Korzystając ze Sklepu www.dotgrafzaproszenia.pl Klient akceptuje zasady Polityki Prywatności.

7. Sklep gwarantuje swoim Klientom pełną ochronę danych osobowych, które zostały zebrane podczas procedury zamawiania produktów - zgodnie z obowiązującym prawem (w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwanych dalej RODO) oraz wykorzystywanie tych danych wyłącznie do poprawnego przebiegu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta na stronie Sklepu.

 §17

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w całości lub w jego części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiany mogę być dokonane z ważnych przyczyn jak np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. Klient nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały zmienione po złożeniu zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
facebook
Sklep internetowy Shoper.pl